zadnitreban.jpg

KANALIZACE A VODOVOD

Stav vodovodu a kanalizace k 31.12.2017

V příloze najdete zprávu o stavu VaK k 31.12.2017.

Stav vodovodu a kanalizace 2017.pdf

Svoz odpadních vod na čistírnu v Řevnicích

V příloze najdete změny v systému svozu odpadních vod na čistírnu v Řevnicích a kontakty na dopravce odpadních vod.

Svoz OV.PDF

Kalkulace vodného a stočného

V příloze naleznete kalkulaci vodného a stočného.

Kalkulace vodné stočné ZT 2018.pdf
Kalkulace vodného a stočného ZT 2017.pdf
Kalkulace vodného a stočného ZT 2016.pdf
Vyúčtování kalkulace 2016 ZT.pdf

Veřejný vodovod a kanalizace-nařízení

V příloze Nařízení majitele a provozovatele veřejného vodovodu Obce Zadní Třebaň.

Nařízení majitele a provozovatele veřejného vodovodu Obce Zadní Třebaň.PDF

Rozbor vody

Protokol o zkoušce - pitná voda 2018 -02.pdf
Protokol o zkoušce - pitná voda 2017 -11.pdf
Protokol o zkoušce-pitná voda 2017-8.pdf
Protokol o zkoušce odpadní voda 2017-5.pdf
Protokol o zkoušce - pitná voda 2017 -2.pdf
Protokol vzorku 2016- 0395.pdf
Osvědčení LPV.pdf
Protokol vzorku 2016-0604.pdf
Protokol vzorku 2016-1025.pdf
Protokol vzorku 10-10-2016.pdf
Zk radionuklidů v pitné vodě 2016.pdf

Obchodní podmínky pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadní vody veřejnou kanalizací

Obchodní podmínky.PDF

Reklamační řád pro dodávku vody z veřejného vodovodu

Reklamační řád pro dodávku vody z veřejného vodovodu.pdf

Informace k výstavbě kanalizace, mapka

Kanalizace- připojení nemovitostí
Od 16.3.2016 je možné se nahlašovat na OÚ ohledně připojení na kanalizační řad a uvedení kanalizace do provozu . Podrobné informace najdete v příloze -postup při připojování. Kontaktní osoba- pan L. Schneider tel.: 702 286 923.
Kalkulace vodného a stočného-viz příloha.

Protokol o zkoušce pitné vody -viz příloha.


Kolaudace kanalizace proběhla dne 8.12.2015
Kolaudace vodovodu proběhla dne 4.4.2016


ATS( automatická tlaková stanice) je umístěna v oblasti Na Vrážce směrem k Řevnicím. Tato ATS tlakuje vodu do vodojemu v ulici Chatařská VI.


OZNÁMENÍ PRO OBČANY KE KANALIZACI A VODOVODU
- důležité upozornění pro majitele připojujících se nemovitostí-viz. příloha níže

PLATBA : vodovod za samostatně vedenou přípojku 25 000 Kč,
vodovod - přípojka připoložená k výkopu kanalizace 20 000 Kč.
Připojení na kanalizaci nebude zpoplatněno.

ODBĚR REVIZNÍCH ŠACHET - po telefonické dohodě s p. Foltýnem ( 602 338 540 ), u kterého se šachty platí a vydávají.

- cena revizní šachty1 o průměru 40 cm- 2.500 Kč bez DPH (dno šachty+ trubka 2metry + víko plastové, které není určené pro vyšší zátěž)

-cena revizní šachty2 o průměru 40 cm- 3.500 Kč bez DPH (dno šachty+ trubka 2metry + víko litinové, které je vhodné pro vyšší zátěž, např. pro přejezd autem)

- cena 1 metru výkopu přípojky na pozemcích vlastníků cca 2.000 Kč bez DPH ( záleží na hloubce výkopu a prováděcí firmě)

V souvislosti s výstavbou kanalizace v obci OÚ upozorňuje, že pokud se majitelé nemovitostí odmítají ke kanalizaci připojit, je nutno, aby se například v případě provozování ČOV její provozovatel prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (!!! Platnost těchto rozhodnutí s nabytím právní moci do 31.12.2001 zanikla ze zákona nejpozději dnem 1.1.2008!!!). Pokud tedy provozovatel domovní ČOV (septiku) nepožádal k 1. 1. 2008 o prodloužení starého povolení nebo o vydání nového povolení, vypouští v současné době odpadní vody bez povolení a vystavuje se riziku sankčního postihu.
Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí - povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat.
(Podstatné je, jak ČOV funguje, tj. jaká je kvalita vypouštěných odpadních vod, zda jsou vzorky odebírány pravidelně a jak často, o jakou lokalitu se jedná, kam jsou vypouštěny předčištěné odpadní vody a pod. Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu (bezodtokou vybíratelnou jímku). Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných vývozech na ČOV).
Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno pravidelně několikrát ročně podle objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah žumpy musí být zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy.
Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu též Česká inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žump v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 50 000 Kč.


Oznámení ke kanalizaci a vodovodu.PDF
Kontakty.PDF
Mapa kanalizace Zadní Třebaň-2014-2015.pdf
Informace pro občany.PDF
Kalkulace vodného a stočného ZT 2016.pdf
Postup při připojování.PDF
Protokol vzorku pitné vody.pdf

Zadní Třebaň – kanalizace I. etapa

Realizací projektu je výstavba kanalizace v celkové délce 8,25 km. Realizací tohoto projektu bude možno odstranit znečištění 32,10 t/rok CHSKCr, 15,13 t/rok NL a bude vytvořen předpoklad pro připojení 770 EO na vyhovující ČOV.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Datum zahájení realizace projektu: 19.8.2014
Datum ukončení realizace projektu : 31.12.2015
Celkové uznatelné náklady: 60 352 374 Kč
Dotace EU z OPŽP: 51 229 518 Kč (85%)
Dotace SFŽP ČR: 3 017 618 Kč (5%)
Příspěvek příjemce dotace: 6 035 238 Kč (10%)

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt : Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Zadní Třebaň
Dodavatel stavby: ZEPRIS s.r.o.
Generální projektant: INGAS Praha spol. s.r.o.
Technický dozor: Ing- Tomáš Melichar

kanalizace.jpg

Copyright © Obec Zadní Třebaň, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.zadnitreban.cz/ je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16191/671/671a DRP  created by B.P&Co. /169