zadnitreban.jpg

OBEC ZADNÍ TŘEBAŇ

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

OFICIÁLNÍ NÁZEV
Obecní úřad Zadní Třebaň  

DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
Obec je zřízena na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění jako základní územní samosprávné společenství občanů.

 
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
Složení zastupitelstva obce Zadní Třebaň pro volební období 2014 – 2018.
Na základě výsledků komunálních voleb a ustavujícího veřejného zasedání ze dne 4. 11. 2014.

Starostka obce: Markéta Simanová
Místostarosta obce: Miroslav Hejlek st.
Členové zastupitelstva:
Markéta Simanová – starostka obce
Miroslav Hejlek – místostarosta obce
Jiří Petříš – předseda finančního výboru
Kamil Jaroš – předseda kontrolního výboru
Petra Frýdlová – člen školské rady
Jan Bartoň
Pavla Pavlasová
Lubomír Schneider
Josef Ševčík

KONTAKTNÍ SPOJENÍ
Adresa:
Obecní úřad, Na Návsi 6, 267 29 Zadní Třebaň
tel: 257 721 399
tel. starostka: 724 180 055
e-mail: podatelna@zadnitreban.cz
e-mail: ou@zadnitreban.cz
e-mail starosta: starosta@zadnitreban.cz
URL: http://www.zadnitreban.cz/

Úřední hodiny:
Středa 8.00 - 12.00    12.30-18.00
Pátek (starostka) 8.00 - 12.00    12.30-17.00

ID datové schránky: qigasxb

 
BANKOVNÍ SPOJENÍ, IČ
Případné platby můžete poukázat:

Číslo účtu obce: 4423131/0100, Komerční banka, a.s.
Poplatek za komunální odpad na účet: 170246871/0300, KS 0308, Československá obchodní banka a.s.

IČ: 00234028
DIČ: CZ00234028

ROZPOČET OBCE
Viz. elektronická úřední deska.

 
ŽÁDOSTI O INFORMACE
Získat informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je možné na obecním úřadě v úředních hodinách. Podat žádost o informace lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.

 
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání (dále jen "žádost") a obdržet rozhodnutí lze na obecním úřadě v úředních hodinách. Podat žádost lze rovněž poštou na adresu OÚ nebo elektronickou poštou na e-mail OÚ.  

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu se podávají prostřednictvím OÚ, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti rozhodnutí OÚ při projednávání přestupků v tzv. zkráceném blokovém řízení nelze podat opravný prostředek. Opravné prostředky proti rozhodnutí starosty nebo komise pro projednávání přestupků učiněné ve správním řízení se podávají prostřednictvím úřadovny OÚ, ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno. Proti opatřením starosty nebo zastupitelstva obce v samostatné i přenesené působnosti, která odporují zákonu, lze podat ústně či písemně návrh na pozastavení výkonu tohoto opatření Krajskému úřadu Středočeského kraje. Proti ostatním úkonům orgánů obce opravné prostředky nejsou. Došlo-li rozhodnutím orgánu obce ke zkrácení práv fyzické či právnické osoby, lze podat v souladu s § 247 a násl.zákona č.99/1963 Sb., Občanského soudního řádu, v platném znění žalobu k příslušnému okresnímu soudu, případně v souladu s čl.87, odst.1, písm.d) Ústavy ČR ústavní stížnost k Ústavnímu soudu.

 
FORMULÁŘE
Formuláře pro podání žádosti, pokud jsou vyžadovány, lze získat podle povahy věci na obecním úřadě. Poučení o jejich vyplňování a o dalších náležitostech podávají pracovníci nebo orgány OÚ.

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ NEJRŮZNĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ
Viz Mimořádné události
event. Životní situace – Portál veřejné správy ČR

 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PŘEDPISY
Viz. elektronická úřední deska.  

SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Informace jsou poskytovány bezplatně.

 
VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb.
Viz. elektronická úřední deska.

 
SEZNAM ORGANIZACÍ
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)

Příspěvkové organizace zřízené obcí:
Základní škola a Mateřská škola Zadní Třebaň
Školní 219, 267 29 Zadní Třebaň
Tel: 257 721 403

Obecní knihovna Zadní Třebaň
Na Návsi 4, 267 29 Zadní Třebaň
Tel: 257 722 515


 
Copyright © Obec Zadní Třebaň, publikování nebo šíření obsahu webové prezentace http://www.zadnitreban.cz/ je bez písemného souhlasu majitele zakázáno. Všechna práva vyhrazena.
16191/671/671a DRP  created by B.P&Co. /51