#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Jak na úřady

Změny - Cestovní doklady, občanské průkazy

Informace o změnách spojené s novelou zákona o vydávání cestovních dokladů a občanských průkazů- viz přílohy. Informace pro občany s trvalým pobytem na ohlašovně-viz příloha. Podrobnější informace o vydávání dokladů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra (Služby pro veřejnost-rady a služby-osobní doklady). Kontakt: MěÚ Beroun-Oddělení správních a dopravně správních agend ( řidičské a občanské průkazy, cestovní doklady, evidence vozidel) Tyršova ul. 1635 266 01 Beroun Město Tel.: 311 610 155 - OP a pasy 311 621 343 -vozidla Úřední hodiny: pondělí 8:00 - 17:00 úterý 8:00 - 13:30 středa 8:00 - 17:00 čtvrtek 8:00 - 13:30

Občanské průkazy Staženo: 406x | 26.03.2019

Cestovní doklady Staženo: 397x | 26.03.2019

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Staženo: 384x | 26.03.2019

Stěhuji se

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Stěhuji se - jak na úřady Staženo: 390x | 12.12.2017

Vítání občánků-nově

S ohledem na zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů nelze vítání občánků pořádat tak, jako dosud. Rodiče nově narozených dětí byli automaticky zváni podle dat poskytnutých matrikou. Nadále to bude možné jen na základě rodiči podané přihlášky. Vyplněnou a podepsanou přihlášku lze odevzdat na OÚ osobně, poslat poštou nebo poslat mailem se zaručeným elektronickým podpisem na ou@zadnitreban.cz, případně datovou schránkou. Na základě přihlášky a kontaktech v ní uvedených budou rodiče včas uvědoměni o konání obřadu. Přihláška přiložena v příloze.

Vítání občánků-přihláška Staženo: 414x | 12.12.2017

Kácení dřevin rostoucích mimo les

Od 1. listopadu 2014 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Kácení dřevin rostoucích mimo les musí být realizováno v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), dle ust. § 8 ZOPK a vyhlášky č.222/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Povolení není třeba ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK (vodní tok, rybník, atd.) nebo stromořadí (řada nejméně 10 stromů): a) O obvodu kmene do 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. b) Pro zapojené porosty dřevin (dřeviny se navzájem dotýkají, překrývají, prorůstají), pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2 a nevyskytují – li se zde dřeviny o obvodu kmene nad 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí. c) Pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin. d) Pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. V ostatních případech lze povolení vydat jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat: jméno a adresu žadatele, označení katastrálního území a parcely, doložení vlastnických práv k pozemku – výpis z katastru nemovitostí, specifikaci dřevin, které mají být káceny - druh, počet, popř. velikost plochy keřů, situační zákres, dále musí být udán obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a zdůvodnění žádosti. Důležité je také navržení náhradní výsadby, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období vegetačního klidu, čímž se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin.

Strom - povolení k pokácení Staženo: 434x | 27.02.2019

Elektronická evidence tržeb

Informační leták v příloze.

Elektronická evidence tržeb Staženo: 382x | 12.12.2017

Stránka

  • 1