#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Kanalizace a vodovod - Důležité upozornění

Dolnoberounské vodárenské družstvo - Notářský zápis

Dolnoberounské vodárenské družstvo - Souhlas

Dolnoberounské vodárenské družstvo - Čestné prohlášení město

Dolnoberounské vodárenské družstvo - Čestné prohlášení

Dolnoberounské vodárenské družstvo - Částečný výpis

Rozbor vody

Informace (28.11.2018):V říjnu a listopadu proběhly rozbory na volný chlor, Escherichia coli a koliformní bakterie. V srpnu opakované testy na železo. Veškeré parametry odebírané 8/2018, 10/2018 11/2018 jsou v pořádku a odpovídají požadavkům vyhlášky 252/2004 Sb. Informace(7/2018): v posledním kráceném rozboru z července 2018 -č.2018 /0811 bylo zjištěno větší množství železa. Ze strany Řevnic je voda v pořádku – nechají znovu ověřit. Vzorek byl odebírán na OÚ na adrese Na Návsi 6. Je nanejvýš pravděpodobné, že se uvolnila rez ve staré části pozinkovaného potrubí. Přesto jsme objednali dva nové rozbory pouze na železo. Jeden vzorek odebereme znovu na oú a druhý vzorek tam, kde je pouze nové plastové potrubí. Není žádný důvod k znepokojení. L.Schneider

Osvědčení LPV Staženo: 249x | 13.12.2017

Protokol o zkoušce-pitná voda 2016-05 Staženo: 194x | 26.04.2018

Protokol o zkoušce-pitná voda 2016-08 Staženo: 199x | 26.04.2018

Protokol o zkoušce-pitná voda 2016-10 Staženo: 215x | 26.04.2018

Zk radionuklidů v pitné vodě 2016 Staženo: 256x | 13.12.2017

Veřejný vodovod a kanalizace-nařízení

V příloze Nařízení majitele a provozovatele veřejného vodovodu Obce Zadní Třebaň.

Rozhodnutí o zrušení povolení k provozování kanalizace Staženo: 50x | 07.01.2021

Nařízení majitele a provozovatele veřejného vodovodu Obce Zadní Třebaň Staženo: 335x | 13.12.2017

Svoz odpadních vod na čistírnu v Řevnicích

V příloze najdete změny v systému svozu odpadních vod na čistírnu v Řevnicích a kontakty na dopravce odpadních vod.

Svoz OV Staženo: 346x | 13.12.2017

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadní vody veřejnou kanalizací

Obchodní podmínky Staženo: 253x | 13.12.2017

Řády

Provozní řád vodovodu ZT Staženo: 804x | 27.04.2018

Kanalizační řád ZT Staženo: 283x | 27.04.2018

Reklamační řád pro dodávku vody z veřejného vodovodu Staženo: 214x | 13.12.2017

Informace k výstavbě kanalizace, mapka

Kanalizace- připojení nemovitostí Od 16.3.2016 je možné se nahlašovat na OÚ ohledně připojení na kanalizační řad a uvedení kanalizace do provozu . Podrobné informace najdete v příloze -postup při připojování. Kontaktní osoba- pan L. Schneider tel.: 702 286 923. Kalkulace vodného a stočného-viz příloha. Protokol o zkoušce pitné vody -viz příloha. Kolaudace kanalizace proběhla dne 8.12.2015 Kolaudace vodovodu proběhla dne 4.4.2016 ATS( automatická tlaková stanice) je umístěna v oblasti Na Vrážce směrem k Řevnicím. Tato ATS tlakuje vodu do vodojemu v ulici Chatařská VI. OZNÁMENÍ PRO OBČANY KE KANALIZACI A VODOVODU - důležité upozornění pro majitele připojujících se nemovitostí-viz. příloha níže PLATBA : vodovod za samostatně vedenou přípojku 25 000 Kč, vodovod - přípojka připoložená k výkopu kanalizace 20 000 Kč. Připojení na kanalizaci nebude zpoplatněno. ODBĚR REVIZNÍCH ŠACHET - po telefonické dohodě s p. Foltýnem ( 602 338 540 ), u kterého se šachty platí a vydávají. - cena revizní šachty1 o průměru 40 cm- 2.500 Kč bez DPH (dno šachty+ trubka 2metry + víko plastové, které není určené pro vyšší zátěž) -cena revizní šachty2 o průměru 40 cm- 3.500 Kč bez DPH (dno šachty+ trubka 2metry + víko litinové, které je vhodné pro vyšší zátěž, např. pro přejezd autem) - cena 1 metru výkopu přípojky na pozemcích vlastníků cca 2.000 Kč bez DPH ( záleží na hloubce výkopu a prováděcí firmě) V souvislosti s výstavbou kanalizace v obci OÚ upozorňuje, že pokud se majitelé nemovitostí odmítají ke kanalizaci připojit, je nutno, aby se například v případě provozování ČOV její provozovatel prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (!!! Platnost těchto rozhodnutí s nabytím právní moci do 31.12.2001 zanikla ze zákona nejpozději dnem 1.1.2008!!!). Pokud tedy provozovatel domovní ČOV (septiku) nepožádal k 1. 1. 2008 o prodloužení starého povolení nebo o vydání nového povolení, vypouští v současné době odpadní vody bez povolení a vystavuje se riziku sankčního postihu. Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí - povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat. (Podstatné je, jak ČOV funguje, tj. jaká je kvalita vypouštěných odpadních vod, zda jsou vzorky odebírány pravidelně a jak často, o jakou lokalitu se jedná, kam jsou vypouštěny předčištěné odpadní vody a pod. Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu (bezodtokou vybíratelnou jímku). Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných vývozech na ČOV). Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno pravidelně několikrát ročně podle objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah žumpy musí být zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy. Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu též Česká inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žump v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 50 000 Kč.

Kalkulace vodného a stočného ZT 2016 Staženo: 211x | 13.12.2017

Oznámení ke kanalizaci a vodovodu Staženo: 298x | 13.12.2017

Kontakty Staženo: 236x | 13.12.2017

Mapa kanalizace Zadní Třebaň-2014-2015 Staženo: 436x | 13.12.2017

Informace pro občany Staženo: 301x | 13.12.2017

Postup při připojování Staženo: 392x | 13.12.2017

Protokol vzorku pitné vody Staženo: 189x | 13.12.2017

Zadní Třebaň – kanalizace I. etapa

Realizací projektu je výstavba kanalizace v celkové délce 8,25 km. Realizací tohoto projektu bude možno odstranit znečištění 32,10 t/rok CHSKCr, 15,13 t/rok NL a bude vytvořen předpoklad pro připojení 770 EO na vyhovující ČOV. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Datum zahájení realizace projektu: 19.8.2014 Datum ukončení realizace projektu : 31.12.2015 Celkové uznatelné náklady: 60 352 374 Kč Dotace EU z OPŽP: 51 229 518 Kč (85%) Dotace SFŽP ČR: 3 017 618 Kč (5%) Příspěvek příjemce dotace: 6 035 238 Kč (10%) Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt : Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Zadní Třebaň Dodavatel stavby: ZEPRIS s.r.o. Generální projektant: INGAS Praha spol. s.r.o. Technický dozor: Ing- Tomáš Melichar

kanalizace I. etapa Staženo: 246x | 13.12.2017

Stránka