#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Kanalizace a vodovod 

Pohotovostní linka Dolnoberounského vodárenského družstva v případě havárií na V+K: tel.č. 702 041 428.

 

Informace k výstavbě kanalizace, mapka

Kanalizace- připojení nemovitostí Od 16.3.2016 je možné se nahlašovat na OÚ ohledně připojení na kanalizační řad a uvedení kanalizace do provozu . Podrobné informace najdete v příloze -postup při připojování. Kontaktní osoba- pan L. Schneider tel.: 702 286 923. Kalkulace vodného a stočného-viz příloha. Protokol o zkoušce pitné vody -viz příloha. Kolaudace kanalizace proběhla dne 8.12.2015 Kolaudace vodovodu proběhla dne 4.4.2016 ATS( automatická tlaková stanice) je umístěna v oblasti Na Vrážce směrem k Řevnicím. Tato ATS tlakuje vodu do vodojemu v ulici Chatařská VI. OZNÁMENÍ PRO OBČANY KE KANALIZACI A VODOVODU - důležité upozornění pro majitele připojujících se nemovitostí-viz. příloha níže PLATBA : vodovod za samostatně vedenou přípojku 25 000 Kč, vodovod - přípojka připoložená k výkopu kanalizace 20 000 Kč. Připojení na kanalizaci nebude zpoplatněno. ODBĚR REVIZNÍCH ŠACHET - po telefonické dohodě s p. Foltýnem ( 602 338 540 ), u kterého se šachty platí a vydávají. - cena revizní šachty1 o průměru 40 cm- 2.500 Kč bez DPH (dno šachty+ trubka 2metry + víko plastové, které není určené pro vyšší zátěž) -cena revizní šachty2 o průměru 40 cm- 3.500 Kč bez DPH (dno šachty+ trubka 2metry + víko litinové, které je vhodné pro vyšší zátěž, např. pro přejezd autem) - cena 1 metru výkopu přípojky na pozemcích vlastníků cca 2.000 Kč bez DPH ( záleží na hloubce výkopu a prováděcí firmě) V souvislosti s výstavbou kanalizace v obci OÚ upozorňuje, že pokud se majitelé nemovitostí odmítají ke kanalizaci připojit, je nutno, aby se například v případě provozování ČOV její provozovatel prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (!!! Platnost těchto rozhodnutí s nabytím právní moci do 31.12.2001 zanikla ze zákona nejpozději dnem 1.1.2008!!!). Pokud tedy provozovatel domovní ČOV (septiku) nepožádal k 1. 1. 2008 o prodloužení starého povolení nebo o vydání nového povolení, vypouští v současné době odpadní vody bez povolení a vystavuje se riziku sankčního postihu. Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí - povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat. (Podstatné je, jak ČOV funguje, tj. jaká je kvalita vypouštěných odpadních vod, zda jsou vzorky odebírány pravidelně a jak často, o jakou lokalitu se jedná, kam jsou vypouštěny předčištěné odpadní vody a pod. Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu (bezodtokou vybíratelnou jímku). Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných vývozech na ČOV). Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno pravidelně několikrát ročně podle objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah žumpy musí být zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy. Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu též Česká inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žump v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 50 000 Kč.

Kalkulace vodného a stočného ZT 2016 Staženo: 259x | 13.12.2017

Oznámení ke kanalizaci a vodovodu Staženo: 343x | 13.12.2017

Kontakty Staženo: 283x | 13.12.2017

Mapa kanalizace Zadní Třebaň-2014-2015 Staženo: 508x | 13.12.2017

Informace pro občany Staženo: 370x | 13.12.2017

Postup při připojování Staženo: 468x | 13.12.2017

Protokol vzorku pitné vody Staženo: 230x | 13.12.2017

Zadní Třebaň – kanalizace I. etapa

Realizací projektu je výstavba kanalizace v celkové délce 8,25 km. Realizací tohoto projektu bude možno odstranit znečištění 32,10 t/rok CHSKCr, 15,13 t/rok NL a bude vytvořen předpoklad pro připojení 770 EO na vyhovující ČOV. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Datum zahájení realizace projektu: 19.8.2014 Datum ukončení realizace projektu : 31.12.2015 Celkové uznatelné náklady: 60 352 374 Kč Dotace EU z OPŽP: 51 229 518 Kč (85%) Dotace SFŽP ČR: 3 017 618 Kč (5%) Příspěvek příjemce dotace: 6 035 238 Kč (10%) Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt : Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Zadní Třebaň Dodavatel stavby: ZEPRIS s.r.o. Generální projektant: INGAS Praha spol. s.r.o. Technický dozor: Ing- Tomáš Melichar

kanalizace I. etapa Staženo: 291x | 13.12.2017

Návod na připojení II.Etapa

Technické požadavky kanalizace 7-2019 Staženo: 322x | 18.07.2019

Technické požadavky voda 7-2019 Staženo: 296x | 18.07.2019

Informace k napojení LOKALITA U DUBU Staženo: 305x | 18.07.2019

Informace k napojení II.ETAPA Staženo: 495x | 18.07.2019

Technické požadavky voda 7a-2019 Staženo: 365x | 18.07.2019

Technické požadavky kanalizace 7-2019 Staženo: 377x | 18.07.2019

Připojení ulic Polní a V Třebcouni

Připojení ulic Polní a V Třebcouni

Postup při napojování objektů na veřejný V. Staženo: 98x | 17.05.2021

Pokyny pro připojení objektů přes uličky Staženo: 73x | 17.05.2021

Dolnoberounské vodárenské družstvo

Částečný výpis Staženo: 33x | 27.01.2022

Čestné prohlášení Staženo: 32x | 27.01.2022

Souhlas Staženo: 37x | 27.01.2022

Čestné prohlášení Město Staženo: 32x | 27.01.2022

Stránka