#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Kanalizace a vodovod 

Vážení občané,

   na základě usnesení Zastupitelstva obce bylo k 1.10.2022 převedeno provozování obecního vodovodu a splaškové kanalizace na Dolnoberounské vodárenské družstvo- IČ: 09858326, sídlo: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 74, Řevnice (zadní budova městského úřadu, dřívější kanceláře stavebního úřadu), web: www.dbvd.cz, email: info@dbvd.cz , tel.: 702 041 426 .

   Členy Dolnoberounského vodárenského družstva jsou mimo naší obce ještě město Řevnice a obec Hlásná Třebaň. Družstvo zahájilo aktivní fungování na začátku tohoto roku a je defacto nástupnickou organizací předchozího provozovatele řevnických vodovodů a kanalizací firmy EKOS Řevnice, spol. s r.o. V současné době provozuje řevnické vodovody a kanalizace a naši společnou čistírnu odpadních vod.

V souvislosti se změnou provozovatele dojde k:

  • Poslednímu vyúčtování vodného a stočného ze strany obce k 30.9.2022.
  • Individuální termín odečtu vodoměru je možné sjednat na tel. č. 257 721 399.
  • Změně cen vodného a stočného:
    • Vodné                  do 30.9.2022     67,33 Kč               od 1.10.2022      65,68 Kč včetně DPH
    • Stočné                 do 30.9.2022     52,22 Kč               od 1.10.2022      51,98 Kč včetně DPH

Ceny jsou uvedeny za 1 m3 odebrané pitné, respektive vypuštěné odpadní vody, a zahrnují příslušnou DPH. Pro rok 2023 je však nutné, především v souvislosti s dramatickým růstem cen energií, počítat výrazným nárůstem těchto cen.

-     Nahrazení stávajících smluv o dodávce pitné a odvádění odpadních vod. Pracovníci družstva budou odběratele postupně kontaktovat ve věci uzavření nové smlouvy. Nové smlouvy lze uzavírat elektronicky včetně jejich podepisování bez nutnosti různých elektronických podpisů a jiných certifikátů. Pro zájemce o osobní vyřízení budou podle skutečného zájmu sjednány vybrané termíny, kdy bude příslušný pracovník družstva vyřizovat smlouvy v prostorách obecního úřadu v Zadní Třebani.

-     S novými smlouvami bude zaveden i obvyklý systém záloh a ročního vyúčtování na základě odečtů vodoměrů provedených pracovníkem družstva. Odečty vodoměrů pro družstvo provádí pan Jan Divoký, jenž je pro ověření identity vybaven potvrzením družstva.

Do doby uzavření nové smlouvy platí stávající systém čtvrtletního vyúčtování podle skutečné spotřeby.

 

S dalšími dotazy je možné se obracet na pacovníky vodárenského družstva: 

Ing. David Kodym - Technické záležitosti, připojování nových odběratelů k vodovodu a kanalizaci

+420 602 427 675

Lucie Sýkorová - fakturace, reklamace, odečty vodoměrů
+ 420 702 041 426 sykorova@dbvd.cz

Daniela Zadáková - smlouvy
+420 702 041 426 zadakova@dbvd.cz   

Pohotovostní linka Dolnoberounského vodárenského družstva v případě havárií na V+K

+420 702 041 428

 

                                                              S přáním spokojeného užívání obecních vodovodů a kanalizací,

                                                                                                                     Obecní úřad Zadní Třebaň

 

Smlouva o zajištění provozu vodohospodářské infrastruktury

 

 

 

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadní vody veřejnou kanalizací

Obchodní podmínky Staženo: 444x | 13.12.2017

Řády

Provozní řád vodovodu ZT Staženo: 1,330x | 27.04.2018

Kanalizační řád ZT Staženo: 466x | 27.04.2018

Reklamační řád pro dodávku vody z veřejného vodovodu Staženo: 358x | 13.12.2017

Informace k výstavbě kanalizace, mapka

Kanalizace- připojení nemovitostí Od 16.3.2016 je možné se nahlašovat na OÚ ohledně připojení na kanalizační řad a uvedení kanalizace do provozu . Podrobné informace najdete v příloze -postup při připojování. Kontaktní osoba- pan L. Schneider tel.: 702 286 923. Kalkulace vodného a stočného-viz příloha. Protokol o zkoušce pitné vody -viz příloha. Kolaudace kanalizace proběhla dne 8.12.2015 Kolaudace vodovodu proběhla dne 4.4.2016 ATS( automatická tlaková stanice) je umístěna v oblasti Na Vrážce směrem k Řevnicím. Tato ATS tlakuje vodu do vodojemu v ulici Chatařská VI. OZNÁMENÍ PRO OBČANY KE KANALIZACI A VODOVODU - důležité upozornění pro majitele připojujících se nemovitostí-viz. příloha níže PLATBA : vodovod za samostatně vedenou přípojku 25 000 Kč, vodovod - přípojka připoložená k výkopu kanalizace 20 000 Kč. Připojení na kanalizaci nebude zpoplatněno. ODBĚR REVIZNÍCH ŠACHET - po telefonické dohodě s p. Foltýnem ( 602 338 540 ), u kterého se šachty platí a vydávají. - cena revizní šachty1 o průměru 40 cm- 2.500 Kč bez DPH (dno šachty+ trubka 2metry + víko plastové, které není určené pro vyšší zátěž) -cena revizní šachty2 o průměru 40 cm- 3.500 Kč bez DPH (dno šachty+ trubka 2metry + víko litinové, které je vhodné pro vyšší zátěž, např. pro přejezd autem) - cena 1 metru výkopu přípojky na pozemcích vlastníků cca 2.000 Kč bez DPH ( záleží na hloubce výkopu a prováděcí firmě) V souvislosti s výstavbou kanalizace v obci OÚ upozorňuje, že pokud se majitelé nemovitostí odmítají ke kanalizaci připojit, je nutno, aby se například v případě provozování ČOV její provozovatel prokázal platným povolením k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle ustanovení § 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (!!! Platnost těchto rozhodnutí s nabytím právní moci do 31.12.2001 zanikla ze zákona nejpozději dnem 1.1.2008!!!). Pokud tedy provozovatel domovní ČOV (septiku) nepožádal k 1. 1. 2008 o prodloužení starého povolení nebo o vydání nového povolení, vypouští v současné době odpadní vody bez povolení a vystavuje se riziku sankčního postihu. Dále musí být prokazatelně dodrženy podmínky vydaného rozhodnutí - povolení k vypouštění odpadních vod, zejména je nutno pravidelně sledovat a měřit kvalitu vypouštěných odpadních vod a protokoly o provedených rozborech odpadních vod uschovávat. (Podstatné je, jak ČOV funguje, tj. jaká je kvalita vypouštěných odpadních vod, zda jsou vzorky odebírány pravidelně a jak často, o jakou lokalitu se jedná, kam jsou vypouštěny předčištěné odpadní vody a pod. Obdobným způsobem řeší vodní zákon žumpu (bezodtokou vybíratelnou jímku). Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtoké jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod a na výzvu vodoprávního úřadu prokázat jejich zneškodňování v souladu s vodním zákonem (doklady o pravidelných vývozech na ČOV). Žumpy musí být vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Vyprazdňování žumpy musí být prováděno pravidelně několikrát ročně podle objemu akumulačního prostoru žumpy. Obsah žumpy musí být zneškodňován v souladu s platnými právními předpisy. Pravomoc kontrolovat nakládání s odpadními vodami má kromě příslušného vodoprávního úřadu též Česká inspekce životního prostředí. Fyzická osoba, která vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních v rozporu s vydaným povolením, případně nezajišťuje likvidaci odpadních vod ze žump v souladu s vodním zákonem, se vystavuje sankčnímu postihu až 50 000 Kč.

Kalkulace vodného a stočného ZT 2016 Staženo: 326x | 13.12.2017

Oznámení ke kanalizaci a vodovodu Staženo: 409x | 13.12.2017

Kontakty Staženo: 352x | 13.12.2017

Mapa kanalizace Zadní Třebaň-2014-2015 Staženo: 591x | 13.12.2017

Informace pro občany Staženo: 464x | 13.12.2017

Postup při připojování Staženo: 595x | 13.12.2017

Protokol vzorku pitné vody Staženo: 292x | 13.12.2017

Zadní Třebaň – kanalizace I. etapa

Realizací projektu je výstavba kanalizace v celkové délce 8,25 km. Realizací tohoto projektu bude možno odstranit znečištění 32,10 t/rok CHSKCr, 15,13 t/rok NL a bude vytvořen předpoklad pro připojení 770 EO na vyhovující ČOV. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Datum zahájení realizace projektu: 19.8.2014 Datum ukončení realizace projektu : 31.12.2015 Celkové uznatelné náklady: 60 352 374 Kč Dotace EU z OPŽP: 51 229 518 Kč (85%) Dotace SFŽP ČR: 3 017 618 Kč (5%) Příspěvek příjemce dotace: 6 035 238 Kč (10%) Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí Zprostředkující subjekt : Státní fond životního prostředí ČR Příjemce dotace: Obec Zadní Třebaň Dodavatel stavby: ZEPRIS s.r.o. Generální projektant: INGAS Praha spol. s.r.o. Technický dozor: Ing- Tomáš Melichar

kanalizace I. etapa Staženo: 343x | 13.12.2017

Návod na připojení II.Etapa

Technické požadavky kanalizace 7-2019 Staženo: 406x | 18.07.2019

Technické požadavky voda 7-2019 Staženo: 381x | 18.07.2019

Informace k napojení LOKALITA U DUBU Staženo: 395x | 18.07.2019

Informace k napojení II.ETAPA Staženo: 560x | 18.07.2019

Technické požadavky voda 7a-2019 Staženo: 431x | 18.07.2019

Technické požadavky kanalizace 7-2019 Staženo: 483x | 18.07.2019

Připojení ulic Polní a V Třebcouni

Připojení ulic Polní a V Třebcouni

Postup při napojování objektů na veřejný V. Staženo: 178x | 17.05.2021

Pokyny pro připojení objektů přes uličky Staženo: 131x | 17.05.2021

Stránka